Bùi Đình Thông

Mã số thuế: 0801103455

Địa chỉ: 41 Quán Thánh – Thành phố Hải Dương – Hải Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Đình Thông

Ngày cấp giấy phép: 16-11-2018

Ngày hoạt động: Khoảng 6 tháng trước

Lĩnh vực hoạt động:
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu